GENERALFORSAMLING
2008
I EJBY IDRÆTSFORENING

Der afholdes generalforsamlinger i Ejby Idrætsforening

21. april kl. 19.30
i Ejby IF’s klubhus
Dagsorden iflg. vedtægterne
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt til generalforsamlingerne


Steen Mikkelsen
Formand for Ejby I.F.

 

 

 Dagsorden for afdelingernes generalforsamlinger er iflg. vedtægterne:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formanden fremlægger hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for igangværende regnskabsår til godkendelse
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af medlemmer til forretningsudvalget
  8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
  9. Valg af ny formand, Steen Mikkelsen genopstiller ikke.
   Torben Lykke Hansen stiller op.
  10. Valg af én af de to revisorer samt dennes revisorsuppleant
  11. Eventuelt

 


Medlemmer, der er fyldt 16 år er stemmeberettigede.
Forældre til børn/unge under 16 år er stemmeberettigede på disses vegne.